Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông tin người có thẩm quyền

Thông tin người có thẩm quyền

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

Hội đồng nhân dân huyện

1 Trần Văn Rồng Chủ tịch 0989.999.422  
2 Nguyễn Thị Nguyệt Thu Phó Chủ tịch 0918.038.250
3 Lê Thanh Phương Trưởng Ban KT-XH 0909.770041  
4 Huỳnh Văn Lái Trưởng Ban Pháp chế 0918.811.064  
5 Nguyễn Huy Cường Phó Ban KT-XH 0918.930.344  
6 Trần Thị Bé Hồng Phó Ban Pháp chế 0976.631.707 behongnhonhoi@gmail.com
Ủy ban nhân dân huyện
1 Mai Minh Hùng Chủ tịch 0913.791100 mmhung@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Huynh Phó Chủ tịch 0983.567.908 nnhuynh@angiang.gov.vn
3 Đoàn Bình Lâm Phó Chủ tịch 0918.930.329 dblam@angiang.gov.vn
4 Lê Minh Thuận Phó Chủ tịch 0913.988.203 lmthuan@angiang.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND
1 Huỳnh Thị Mỹ Châu Chánh Văn phòng 0916.444.100 htmchau@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Thanh Vũ Phó Chánh Văn phòng 0919.654.666 htvu05@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0974.557.233 nttuan20@angiang.gov.vn
Phòng Nội vụ
1 Đào Văn Phi Trưởng phòng 0919.819.573 dvphi@angiang.gov.vn
2 Lâm Ngọc Hồ Phó Trưởng phòng 0817.677.727 lnho@angiang.gov.vn
Thanh tra
1 Thi Thị Xuân Phước Chánh Thanh tra 0949.942.274 ttxphuoc@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Cao Phó Chánh Thanh tra 0919.748.829 nvcao@angiang.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Mai Văn Bộ Trưởng phòng 0913.826.611 mvbo@angiang.gov.vn
2 Phạm Thành Tâm Phó Trưởng phòng 0918.760.541 pttam02@angiang.gov.vn
3 Phùng Thế Vinh Phó Trưởng phòng 0945.166.676 ptvinh@angiang.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Lý Thị Tuyết Trinh Trưởng phòng 0916.193.917 ltttrinh@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Đấu Phó Trưởng phòng 0944.016.333 nvdau@angiang.gov.vn
Phòng Y tế
1 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trưởng phòng 0979.999.545 ntndiep02@angiang.gov.vn
2 Trần Thị Thanh Trà Phó Trưởng phòng 0919.007.436 ttttra@angiang.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Xuân Tiến Trưởng phòng 0918.592.008 nxtien@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Hưng Thượng Phó Trưởng phòng 0919.272.108 thuongptckh@gmail.com
3 Phan Công Văn Phó Trưởng phòng 0949.787.484 congvanap@gmail.com
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Võ Hoàng Lâm Phó Trưởng phòng 0918.112.424 vhlam@angiang.gov.vn
2 Võ Thị Huệ Minh Phó Trưởng phòng 0987.357.587 vhminh@angiang.gov.vn
3 Lê Văn Nắng Phó Trưởng phòng 0964.446.022 lvnang@angiang.gov.vn
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Trần Thanh Sơn Trưởng phòng 0983.254.567 ttson02@angiang.gov.vn
2 Võ Văn Bình Phó Trưởng phòng 0945.272.745 vvbinh@angiang.gov.vn
3 Dương Tấn Tiếp Phó Trưởng phòng 0946.797.976 dttiep@angiang.gov.vn
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Văn Trực Trưởng phòng 0918.454.238 nvtruc@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 0974.144.433 natuan05@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Trung Hạnh Phó Trưởng phòng 0919.391.003 nthanh@angiang.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Thị Phướng Trưởng phòng 0917.205.605 ntphuong01@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng 0917.192.912 nttmai01@angiang.gov.vn
3 Phạm Văn Sỉ Phó Trưởng phòng 0919.980.343 pvsi@angiang.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Trần Triều Phương Trưởng phòng 0919.552.200 ttphuong10@angiang.gov.vn
2 Lê Thanh Hùng Phó Trưởng phòng 0983.614.470 lthung01@angiang.gov.vn
Đài Truyền Thanh
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trưởng đài 0943.219.777 nttthuy12@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng đài 0944.211.522 ncdung@angiang.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
1 Phạm Phú Đức Giám đốc 0913.972.151 ppduc@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Phước Hóa Phó Giám đốc 0399.915.151  
3 Huỳnh Hồ Thanh Huy Phó Giám đốc 0919.257.507 nhinhu.ba@gmail.com
4 Nguyễn Thị Kim Hà Phó Giám đốc 0919.848.108 ntkha@angiang.gov.vn
Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực An Phú
1 Trần Thanh Hồng Giám đốc 0913.686.694 tthong@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Sơn Phó Giám đốc 0919.713.626 ntson@angiang.gov.vn
UBND thị trấn An Phú
1 Trần Văn Thanh Chủ tịch 0918.370.923  
2 Nguyễn Thanh Việt Phó Chủ tịch 0946.184.744 ntviet@angiang.gov.vn
UBND thị trấn Long Bình
1 Phan Văn Tường Chủ tịch 0919.272.110 pvtuong@angiang.gov.vn
2 Phan Thanh Liêm Phó Chủ tịch 0919.140.559 ptliem@angiang.gov.vn
3 Võ Văn Công Phó Chủ tịch 0918.728.161 vvcong@angiang.gov.vn
UBND xã Nhơn Hội
1 Huỳnh Thanh Phong Chủ tịch 0981.911.922 huynhphong180577@gmail.com
2 Lê Thanh Phong Phó Chủ tịch 0355.724.725 ltphong@angiang.gov.vn
3 Tăng Việt Hùng Phó Chủ tịch 0902.090.267 tvhung02@angiang.gov.vn
UBND xã Khánh An
1 Cao Xuân Điệu Chủ tịch 0919.869.130 cxdieu@angiang.gov.vn
2 Trần Thị Thúy Phó Chủ tịch 0986.939.499 ttthuy02@angiang.gov.vn
3 Hình Tiến Luân Phó Chủ tịch 0912.932.209 htluan@angiang.gov.vn
UBND xã Phú Hội
1 Lê Huệ Yến Chủ tịch 0919.202.970 hueyendaphuoc@gmail.com
2 Đoàn Phú Trí Phó Chủ tịch 0949.797.430 dptri@angiang.gov.vn
3 Dương Văn Hải Phó Chủ tịch 0985.544.455 duongvanhai111973@gmail.com
UBND xã Khánh Bình
1 Trần Thanh Nghị Chủ tịch 0915.727.571 ttnghi03@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Nhạo Phó Chủ tịch 0918.289.535 nvnhao@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Trí Phó Chủ tịch 0919.999.011 nvtri01@angiang.gov.vn
UBND xã Quốc Thái
1 Mai Tùng Thiện Chủ tịch 0988.636.266 mtthien@angiang.gov.vn
2 Lê Minh Triều Phó Chủ tịch 0918.803.910  
3 Nguyễn Văn Rô Phó Chủ tịch 0396.010.300 nvro@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Hội Đông
1 Huỳnh Văn Thích Chủ tịch 0985.144.406 hvthich406@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ tịch 0943.799.543 nvtung01@angiang.gov.vn
3 Huỳnh Công Phương Phó Chủ tịch 0918.572.344 hcphuong@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Trường
1 Nguyễn Văn On Chủ tịch 0949.496.599 nvon@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Trà Phó Chủ tịch 0919.129.339 nttra02@angiang.gov.vn
3 Huỳnh Tiến Sĩ Phó Chủ tịch 0949.082.652 htsi02@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Lộc
1 Khưu Văn Bắc Chủ tịch 0913.738.874 khuuvanbac1966@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thiện Phó Chủ tịch 0918.936.845 nvthien01@angiang.gov.vn
3 Lâm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 0919.726.923 lvnghiem@angiang.gov.vn
UBND xã Phước Hưng
1 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch 0919.524.144 nvminh01@angiang.gov.vn
2 Lê Thành Nam Phó Chủ tịch 0918.519.380 ltnam01@angiang.gov.vn
3 Phạm Thành Pháp Phó Chủ tịch 0977.406.611 ptphap01@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Hậu
1 Nguyễn Văn Lộc Chủ tịch 0947.724.924 nvloc02@angiang.gov.vn
2 Đặng Văn Thắng Phó Chủ tịch 0919.437.383 dvthang@angiang.gov.vn
3 Lê Thị Dức Phó Chủ tịch 0918.287.831 ltduc@angiang.gov.vn
UBND xã Đa Phước
1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch 0918.936.874 nvdung@angiang.gov.vn
2 Phạm Tấn Thời Phó Chủ tịch 0918.752.952 ptthoi@angiang.gov.vn
3 Lê Hoài Anh Phó Chủ tịch 0949.767.475 lhanh01@angiang.gov.vn
UBND xã Phú Hữu
1 Trương Chí Thông Chủ tịch 0919.702.922 tcthong@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Tính Phó Chủ tịch 0919.264.709 nvtinh01@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hiếu Phó Chủ tịch 0988.381.399 nvhieu04@angiang.gov.vn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn