Huyện An Phú

UBND xã Phước Hưng

 • Bà: Lê Thị Minh Thủy

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0916444108

 • Ông: La Sà Bát

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0975757680

 • Email: phuochung@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Phước Hưng - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuochung.All Rights Reserved