Huyện An Phú

UBND xã Vĩnh Lộc

 • Ông: Đào Văn Phi

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0919819573

 • Ông: Nguyễn Trung Kiên

  Công chức Văn phòng- Thống kê

  Điện thoại: 0836060788

 • Email: vinhloc@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Vĩnh Lộc - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhloc.All Rights Reserved