Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

CCHC

An Phú - kết quả thực hiện các mô hình cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

27/10/2021

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An Phú đã đạt được những kết quả quan trọng, quá trình thực hiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị Huyện.

 

Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành soạn thảo Kế hoạch hành động và Đề án của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan và đơn vị qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Trung ương và phải tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ sở phù hợp với từng nhiệm vụ, của cơ quan, đơn vị. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU, ngày 23/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 23/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện An Phú tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", triển khai và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

Qua đó, kết quả thực hiện việc rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội cấp huyện theo quy định của Trung ương. Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (tháng 01/2019); mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (tháng 01/2019). Từ đầu nhiệm kỳ, Huyện chủ yếu thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Sau khi có văn bản Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhân rộng mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhan dân cấp xã, thị trấn, hiện tại có 14/14 xã, thị trấn thực hiện mô hình này. Theo đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện và tại Ủy ban nhân dân 14/14 xã, thị trấn, đến cuối năm 2020, huyện đã thực hiện mô hình thí điểm giao Bưu điện huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả nhằm giải quyết thủ tục hành chính công cho tập thể, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Khai trương Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện An Phú

Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và sắp xếp, sáp nhập ấp, tổ theo các văn bản của Trung ương, Tỉnh, hiện nay Huyện tiến hành rà soát lại các tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, tiêu chí ấp theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016 UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư 04/2012/TT-BNV, Bộ Nội vụ ngày 07/9/2017 để chuẩn bị xây dựng lộ trình và khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương sẽ tiến hành xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện. Qua đó, Huyện xây dựng Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện (quý III/2018); Giải thể trạm Thủy lợi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (quý II/2018); sáp nhập Trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc vào Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Qua đó, giảm 3 đầu mối, 5 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 53 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Việc sắp xếp lại người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ, đã giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 14 người (đối với xã loại 1) giảm 12 người (đối với xã loại 2) các chức danh không chuyên trách ở ấp còn 3 người và khuyến khích kiêm nhiệm để giảm biên chế, tăng thu nhập cho cán bộ cấp xã, thì số người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ giảm đáng kể (bình quân mỗi xã giảm 8 người, mỗi ấp giảm 5 người).

Có thể thấy rằng, Huyện đã và đang thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế theo Đề án đã được phê duyệt, đồng thời, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức từ Huyện đến cơ sở, đảm bảo theo chủ trương của Trung ương và đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, tạo động lực khuyến khích cán bộ tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong thực hiện nhiệm vụ, đến nay hầu hết người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc họp

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thời gian tới Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Chủ động, đấu tranh tuyên truyền phản tuyên truyền luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về tinh giản biên chế; quán triệt, triển khai nội dung Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

Bước vào giai đoạn mới, tình hình mới với quyết tâm khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện An Phú phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả ra sức xây dựng quê hương vùng biên giới ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa và vững mạnh về quốc phòng - an ninh. 

Huỳnh Như

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn