Huyện An Phú

UBND xã Nhơn Hội

 • Bà: Nguyễn Thị Nhanh

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại 0919562521

 • Ông: Trần Văn Cường

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966054952

 • Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ - Thương mại Nhơn Hội

18/11/2020

Chiều 13/11, UBND xã Nhơn Hội tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ - Thương mại Nhơn Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Hội đồng quản trị và thành viên Hợp tác xã chụp hình kỷ niệm cùng các đại biểu

Hợp tác xã được thành lập với 7 thành viên, vốn điều lệ ước tính trên 1 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Ban nhân dân ấp Bắc Đai. Hợp tác xã tập trung vào ngành nghề chăn nuôi heo như: Cung cấp con giống, thu mua và buôn bán sản phẩm từ thịt. Đây là Hợp tác xã thành lập theo mô hình Hợp tác xã kiểu mới.

Hội nghị đã thông qua điều lệ, phương án hoạt động của Hợp tác xã, đồng thời bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, bầu 1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã và bầu 1 Kiểm sát viên.

UBND xã Nhơn Hội - huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhonhoi.All Rights Reserved