Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Tên file Tác vụ
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trên địa bàn huyện An Phú - (28/03/2022)
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ - (23/03/2022)
V/v góp ý kiến Quyết định ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 - (24/12/2021)
V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng - (18/11/2021)
Góp ý dự thảo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 - (16/06/2021)
Thông báo lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện An Phú - (10/06/2021)
Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch Phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính - (31/03/2021)
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 - (31/12/2020)
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 - (31/12/2020)
Công văn lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 - (26/11/2020)
Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện An Phú - (18/08/2020)
Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - (18/08/2020)