Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Nghị quyết HĐND huyện
Số - Ký hiệu Trích yếu Ngày ký Cơ quan BH File
33/NQ-HĐND Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
32/NQ-HĐND Phương án phẩn bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn Ngân sách huyện 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
31/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
30/NQ-HĐND Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
29/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
28/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
18/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
14/NQ-HĐND Về việc Phê duyệt danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
13/NQ-HĐND Về việc phên chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
24/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
20/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân hàng nhà nước huyện An Phú năm 2021 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
22/NQ-HĐND Nghị quyết sử đổi, bổ sung Nghị quyết số 09-Nq-HĐNd ngày 16/7/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/Nq-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú