Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Nghị quyết HĐND huyện
Số - Ký hiệu Trích yếu Ngày ký Cơ quan BH File
17/NQ-HĐND Về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện An Phú năm 2023 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
16/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
15/NQ-HĐND Phê chuẩn về Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
14/NQ-HĐND Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2023 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
11/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 22/12/2022 HĐND huyện An Phú
33/NQ-HĐND Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
32/NQ-HĐND Phương án phẩn bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn Ngân sách huyện 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
31/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
30/NQ-HĐND Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
29/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú
28/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 22/12/2021 HĐND huyện An Phú