Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Nghị quyết HĐND huyện
Số - Ký hiệu Trích yếu Ngày ký Cơ quan BH File
18/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
14/NQ-HĐND Về việc Phê duyệt danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
13/NQ-HĐND Về việc phên chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/07/2021 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
24/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
20/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân hàng nhà nước huyện An Phú năm 2021 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
22/NQ-HĐND Nghị quyết sử đổi, bổ sung Nghị quyết số 09-Nq-HĐNd ngày 16/7/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15/Nq-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
19/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 23/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
06/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phê chuẩn kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do cấp huyện quản lý 16/06/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
05/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về phê chuẩn phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 16/06/2020 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
06/NQ-HĐND Nghị quyết Về Chương trình Hoạt động giám sát của HĐND huyện An Phú năm 2019 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
05/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
04/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện An Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú