Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Văn bản về thủ tục hành chính
Tên file Tác vụ
Quyết định 262- Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang - (14/06/2021)
Công bố DMTTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang - (18/05/2021)
Công bố DMTTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang - (18/05/2021)
Danh mục tthc thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang - (24/03/2021)
Quyết định 1429 - Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang - (17/03/2020)
Quyết định 3209 - Danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang - (17/03/2020)
Quyết định 3208 - Danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang - (17/03/2020)
Quyết định 2876 - Công bố Danh mục TTHC mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư - (31/12/2019)
Quyết định 3209 - Ban hành danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã... - (31/12/2019)
Quyết định 3208 - Ban hành danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện... - (31/12/2019)
Quyết định 2257 - Ban hành Danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang - (28/09/2019)
Quyết định 1429 - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang - (17/09/2019)