Công khai bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp

STT Tên file Tập tin
1 Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TT ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ tính đế ngày 18/9/2023 Tải về
2 Công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8 năm 2023 Tải về , Tải về
3 Công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 7 năm 2023 Tải về , Tải về
4 Công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 6 năm 2023 Tải về , Tải về , Tải về
5 Công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5 năm 2023 Tải về , Tải về