Từ

đến

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tập tin
1 01/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể theo và Truyền thanh huyện An Phú 05-01-2024 Ủy ban nhân dân huyện An Phú Tải về
2 25/NQ-HĐND Nghị quyết v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-06-2024 Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
3 03/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn về việc giải thể Phòng Dân tộc, Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú 24-01-2024 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
4 16/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 22-12-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
5 10/NQ-HĐN Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện 22-12-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
6 15/NQ-HĐND Về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 22-12-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
7 07/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 22-12-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
8 13/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035 22-12-2023 Ủy ban nhân dân huyện An Phú Tải về
9 03/NQ-HĐND Phê chuẩn đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
10 04/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về