Từ

đến

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tập tin
1 03/NQ-HĐND Phê chuẩn đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
2 04/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
3 06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
4 05/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất công và khai thác đất công 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
5 02/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022 25-07-2023 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
6 17/NQ-HĐND Về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện An Phú năm 2023 22-12-2022 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
7 16/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 22-12-2022 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
8 15/NQ-HĐND Phê chuẩn về Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện 22-12-2022 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
9 14/NQ-HĐND Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện 22-12-2022 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về
10 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2023 22-12-2022 Hội đồng nhân dân huyện An Phú Tải về