Ủy ban nhân dân

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

 

 

 

Chủ tịch                           

 

 

  

Trần Hòa Hợp                                   

 

 

 

SĐT: 0942.617.979 

Email: thhop@angiang.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

Lê Thanh Phương

 

 

 

SĐT: 0818.920.384

Email: ltphuong12@angiang.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

Trần Thanh Sơn

 

 

 

SĐT: 0983.254.567

Email: ttson02@angiang.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch

 

 

 

Nguyễn Thị Phướng

 

 

 

SĐT: 0917.205.605

Email: ntp01@angiang.gov.vn