Lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Tên file Tập tin
1 Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024 Tải về
2 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện An Phú Tải về
3 Lấy ý kiến dự thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động Tải về , Tải về
4 Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Tải về , Tải về
5 Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội thảo định hướng và giải pháp khai thác phát triển du lịch huyện An Phú Tải về , Tải về
6 Văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện An Phú Tải về
7 Văn bản ấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn huyện Tải về , Tải về
8 V/v đóng góp ý kiến Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện An Phú Tải về , Tải về , Tải về
9 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trên địa bàn huyện An Phú - (28/03/2022) Tải về
10 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về