Lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Tên file Tập tin
1 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trên địa bàn huyện An Phú - (28/03/2022) Tải về
2 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về