Công khai ngân sách

STT Tên file Tập tin
1 Lịch công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024 Tải về
2 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Lương Thị Bích Thủy, địa chỉ: khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc Tải về
3 Báo cáo Kết quả phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch phân bổ vốn chi tiết sự nghiệp năm 2022 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM Tải về , Tải về
4 Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận sau kiểm toán về thu, chi ngân sách năm 2021 của huyện An Phú Tải về