Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang năm 2019

(Cổng TTĐT AG)- Nhằm khuyến khích và mời gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, sáng ngày 05/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn năm 2019. Đồng chí Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến quy định của Trung ương và địa phương về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong đó, Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2019.  Thông tư nêu rõ về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước. Theo đó, nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Hồ sơ và trình tự miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính; Hồ sơ và trình tự miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

    Đối với việc hỗ trợ sau đầu tư, Thông tư cũng hướng dẫn ban hành quyết định chủ trương đầu tư về Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nguyên tắc tổng hợp Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là: Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc sử dụng nhiều lao động (100 lao động trở lên); Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp; Ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải; Ưu tiên dự án liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao…

Đối với cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ tập trung đất đai, theo đó, cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được áp dụng theo mức hỗ trợ tối đa quy định tại Điều 7 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Giá thuê đất để làm cơ sở thực hiện khoản 1 Điều này được áp dụng mức giá đất quy định trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm quyết định cam kết hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, không nhân hệ số điều chỉnh giá đất; Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành theo Điều 8 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Đối với các chính sách ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khác thì: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 57 và Thông tư của Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  đề nghị các Sở, Ban, Ngành có liên quan, cùng UBND các huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Công văn số: 1381/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/201/NQ-HĐND ngày 07/12/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh thưc hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đồng thời, tiếp tục đồng hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.

Như Hùng