Huyện An Phú dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

 

Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tại điểm cầu huyện An Phú, ông Trần Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tham dự.

Điểm cầu huyện An Phú

Lãnh đạo huyện tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tập trung giới thiệu, phân tích làm rõ những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra.

Đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương và 118 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Việc xây dựng luật này dựa trên quan điểm và nguyên tắc cơ bản, như: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh tra; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cho quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra trên tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2010, như: bổ sung chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, phòng chống tiêu cực; quy định một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra (khoản 3 Điều 78); những quy định mới về xử lý vấn đề chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước.

Hội nghị lần này nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành thanh tra, tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa những quy định của luật đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, giúp cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành thanh tra nắm vững hơn quy định của pháp luật về thanh tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Phương Trình