An Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2024

 

Sáng 20/2, Trung tâm Chính trị huyện An Phú tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024; ông Lê Minh Thuận, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện An Phú; cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện đến dự.

Đại biểu tham dự lớp khai giảng

Học viên tham gia lớp học

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2024 có 52 học viên, đang sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Lớp được tổ chức trong 9 ngày. Tại đây, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ - xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,…

Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt thêm một số chủ trương mới của Đảng về Cải cách hành chính; Xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,… Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Ông Lê Minh Thuận, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện An Phú phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Lê Minh Thuận, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện An Phú nhấn mạnh: Đây là điều kiện để các học viên nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vì thế mong muốn các học viên học tập nghiêm túc, chấp hành tốt quy chế lớp học góp phần để khóa học đạt kết quả cao nhất./.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh