Quy hoạch sử dụng đất

STT Tên file Tập tin
1 Danh mục các hồ sơ quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện An Phú Tải về
2 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú Tải về
3 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện An Phú Tải về
4 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú Tải về
5 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện An Phú - Tải về