Thống kê báo cáo

STT Tên file Tập tin
1 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2019 đến cuối quý II năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước Tải về
2 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 năm 2019 thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Tải về
3 Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 01 năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (niên độ năm 2020) Tải về
4 Báo cáo Thống kê số liệu cán bộ, đảng viên, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra Tải về
5 Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 Tải về
6 Báo cáo Phục vụ tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tải về