Thông tin công bố, công khai của ban, ngành cấp huyện

STT Tên file Tập tin
1 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Hiệu mắm Út Nhanh”, địa chỉ tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú Tải về
2 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Cơ sở chế biến khô Thanh Sang”, địa chỉ tại ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú Tải về
3 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường hộ kinh doanh Phú Vinh, địa chỉ khóm Phước Thọ, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú Tải về
4 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 07/2023 Tải về
5 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 05/2023 Tải về
6 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 04/2023 Tải về
7 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 01/2023 Tải về
8 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 8/2022 Tải về
9 Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 07/2023 - (08/08/2023) Tải về