Thanh tra - Phòng chống tham nhũng

STT Tên file Tập tin
1 Báo cáo Thống kê số liệu cán bộ, đảng viên, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra Tải về
2 Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 Tải về
3 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 Tải về
4 Báo cáo Thống kê số liệu cán bộ, đảng viên, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra Tải về
5 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023 Tải về
6 Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về
7 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giài quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2022 Tải về